“Sedan” awtoulag ulagy üçin suw geçirmeýän we süýşmeýän ter polotensasynyň öňündäki awtoulag örtügi


Süýşmeýän, tozan geçirmeýän, rahatlyk we dem alyş ukybynyň esasy aýratynlyklaryndan başga-da, “Leader Aksesuarlary” umumy polotensaly öňdäki oturgyç örtükleri suw geçirmeýär.Türgenleşigiň muşdagy bolsaňyz, açyk howada meşgullanmakdan, awtoulagyňyzda içmekden ýa-da öý haýwanlary ýa-da awtoulagda çagalaryňyz bar bolsa, oturgyjyňyzy arassa saklamak siziň üçin iň gowy zat.Mentioneri gelende aýtsak, maşyn ýuwulýan bolsa-da, ony guradyjyda guradyp bilmersiňiz.


 • Marka: Lideriň garnituralary
 • NOOK. 10203115, 10203116, 10203213, 101468, 101469
 • Gurluşyň wagty: 45 gün
 • Reňk: Gara, ak, gök, goýy, çal
 • MOQ: 100
 • Tölegiň şerti: L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Eltip bermek möhleti: FOB
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-1

  Aýratynlyklary

  Önümiň ady:

  Oturgyç gapagy

  Gabat gelýän awtoulag modeli:

  Veňil ulag, sedan, awtoulag we ş.m.

  Material:

  Ter polotensasy

  Harytlaryň agramy:

  14,5 unsiýa

  Bukjanyň ölçegleri:

  12 * 10 * 2,5 dýuým

  Görnüşi:

  Fronteke oturgyç gapagy

  Specialörite aýratynlyklar:

  Maşyn ýuwulýan, 100% suw geçirmeýän

  dfa9105c

  Meýletin reňkler

  Towel-Seat-Cover-Black-1

  No.ok.:10203115
  Reňk: Gara

  Towel-Seat-Cover-Grey-3

  No.ok.:10203116
  Reňk: çal

  TOWEL-SEAT-COVER-1-PCS-DEEP-BLUE-5

  No.ok.:101468
  Reňk: Gök

  Towel-Seat-Cover-Beige-2

  No.ok.:10203213
  Reňk: Bej

  TOWEL-SEAT-COVER-1-PCS-PURE-WHITE-4

  No.ok.:101469
  Reňk: Ak

  Düşündiriş

  Athletes Türgenleşiklerden, suwda ýüzmek, gaýyk sürmek, ylgaw, göreş, boks, ýoga, welosiped sürmek we ş.m.

  Side Süýşmäge garşy bolşy ýaly, gapdal howa ýassygy, suw geçirmeýän we maşyn ýuwulýan ýaly ýumşak polotensaly material.Guradyjy ulanmaň.

  ● “Lider” esbaplary, öňdäki we yzky oturgyçlar üçin awtoulaglaryň köpüsine laýyk gelýär.

  Interior Içki çelek oturgyjyny ýa-da oturgyçdan, suwdan, içgiden, öý haýwanlarynyň saçlaryndan, gündelik hapa we tozan, kepek we ş.m. terden goraýar.
  Installation Easyeňil gurnamak we saklamak, saklamak üçin togalanmak, elastik gaýyşlar bilen daňmak, boş ýerleri zordan almak.

  Towel-Seat-Cover-Black-11
  Towel-Seat-Cover-Black-10
  Towel-Seat-Cover-Black-12

  Öňdäki ter polotensaly oturgyç örtügi, kenardan gaýdyp baranyňyzda iň oňat saýlawdyr, sebäbi mayoňyzy üýtgetmegiň zerurlygy ýok.Bu mata öňdäki oturgyç, polotensa ýaly eşik eşigini açar.Mundan başga-da, suw geçirmeýän asty sebäpli, awtoulag oturgyçlaryňyzyň çygly bolmagyndan gorkmaň.

  0d4da26f

  Her dürli oturgyçlara laýyk gelmek üçin niýetlenen bu ähliumumy “Lider” aksesuarlary ýumşak ter polotensaly oturgyç örtüginde 3 gatlak bar, birinji gat ýumşak polotensa, ikinji gat suw geçirmeýän film, üçünji gatlak rezin garşy Suw geçirmeýän awtoulag oturgyjyny ulanyp, süýşüp durmak, arassa oturgyjyňyzy goramaga, içgysgynç interýerleri täze görkezmäge ukyply.

  Towel-Seat-Cover-Black-7
  Towel-Seat-Cover-Black-13

  Yssyz we çydamly bolmakdan başga-da, polotensaly suw geçirmeýän awtoulag oturgyçlarymyzyň ýene bir aýratynlygy, aňsatlyk bilen döwülmezligi ýa-da oturgyjyňyza ýapyşmazlygy, bu maşgalaňyza we dostlaryňyza, esasanam maşgalalar üçin sowgat hökmünde ajaýyp görnüşe öwrüler. çagalar we öý haýwanlary.

  eqw
  zxcw
  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-3
  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-2
  Platform-Hitch-Bike-Rack-4-Bikes-2

 • Öňki:
 • Indiki: