Habarlar

 • How Fast Can You Drive With a Roof Rack?

  Dam örtügi bilen nädip çalt sürüp bilersiňiz?

  Awtoulagyňyzdan, ýük awtoulagyňyzdan ýa-da ulagyňyzdan has köp haryt daşamagy meýilleşdirýärsiňizmi?Şeýle bolsa, üçekdäki ýük daşaýjylary goşmak bilen birnäçe esbaplar kömek edip biler.Buyöne satyn almaga başlamazdan ozal öz saýlanlaryňyza we howpsuzlyk pikirleriňize üns beriň.Roo saýlanyňyzda we ulananyňyzda göz öňünde tutmaly köp faktor bar ...
  Koprak oka
 • CAR COVER MARKET SEGMENTATION

  Maşyn örtügi bazary segmenti

  Dünýädäki awtoulag örtügi takmynan 10 million bölek bilen uly bazardyr.Bütin dünýäde awtoulag örtüginiň satuwy takmynan 400 million dollar.ABŞ-nyň satuw mukdary dünýädäki awtoulag örtüginiň üçden birine golaý, Germaniýa bolsa 16%.Lider Aksesuarlary takmynan 50K a ...
  Koprak oka
 • A few Questions about RV Cover

  RV örtügi barada birnäçe sorag

  RV suw geçirmeýärmi?Umuman, hawa, ýokary hilli RV gowaklary suw geçirmeýär.Aslynda, RV gapagyny ulanmagyň esasy sebäplerinden biri.Suwuň zaýalanmagynyň öňüni almak bilen bir hatarda, RV örtükleri UV şöhlelerinden, guşlaryň gaçmagyndan, agaçlardan we ösümliklerden galyndylardan we beýleki p ...
  Koprak oka
 • Tesla raised his price for the second time over the rising costs

  Tesla çykdajylaryň ýokarlanmagyndan ikinji gezek bahasyny galdyrdy

  Tesla Hytaýda we ABŞ-da bir hepdäniň içinde ikinji gezek bahalary ýokarlandyrdy, ýerine ýetiriji müdir Elon Musk ABŞ-nyň elektrik öndürijisiniň çig mal we logistika babatynda inflýasiýa basyşyna sezewar bolandygyny aýtdy.Bahanyň ýokarlanmagy çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen ýüze çykýar, sup ...
  Koprak oka
 • 2022 First Quarter Consumer Trends

  2022-nji ýylyň birinji çärýeginde sarp ediş tendensiýalary

  Sarp edijiler 2022-nji ýylda çykdajylary azaldýarlar Inflýasiýa, COVID-19 pandemiýasy wagtynda sarp edijileriň onlaýn we dükandaky çykdajylaryna, öý hojalygynyň ykdysadyýetiniň dowamlylygyna nähili täsir edýär?Sarp edijiler inflýasiýa we tygşytlamak maksatlaryna üns bermek bilen çykdajylaryny azaldýarlar.• Sarp edijileriň 72% -i inflýasiýanyň ýokarlanmagyny aýdýarlar ...
  Koprak oka
 • Ideal Summer Car Cover with Maximum Heat and Sun Reflective Technology

  Iň ýokary ýylylyk we gün şöhlelendiriji tehnologiýa bilen iň oňat tomus awtoulag örtügi

  Gün we UV şöhlelerinden ULTIMATE GORAMAK Iki funksiýaly awtoulag örtüginiň dizaýny, iň ýokary ýylylyk we gün şöhlelendiriji tehnologiýasy bilen ähli howa şertlerinden iň soňky goragy üpjün edýär.Alýumin PEVA dokalmadyk bu iki dürli material dizaýny, sizi goramak bilen howany daşlaşdyrýar ...
  Koprak oka
 • What is the most popular type of RV in US?

  ABŞ-da iň meşhur RV görnüşi haýsy?

  5 dynç alyş ulaglaryndan 1-i ABŞ-da “adaty syýahat tirkegi” hökmünde klassifikasiýa edilýär.20 2021-nji ýylda ABŞ-da 423,775-den gowrak syýahat tirkegi satyldy ● Jaýko Jeý Uçuş, 2022-nji ýylda satylan ähli syýahat tirkeginiň 6.95-ni görkezýän iň köp satylan syýahat traileridi.Household Öý hojalygynyň 14% -i A görnüşine ýa-da ...
  Koprak oka
 • The war in Ukraine had a great impact on the global automobile industry

  Ukrainadaky söweş dünýädäki awtoulag pudagyna uly täsir etdi

  Ukrainadaky söweş töweregimizdäki hemme zady ýuwaş-ýuwaşdan üýtgedýär we awtoulag pudagynda zynjyrly reaksiýa döretdi.Aslynda, awtoulag pudagynyň esasy oýunçylarynyň köpüsi aýgytly hereket etdi ýa-da ruslaryň çozuşyna agyr täsir etdi.Sanksiýalar girizilenden soň awtoulag öndürijileriniň köpüsi ...
  Koprak oka
 • 3 Ways To Expand More Spaces To A Car

  Awtoulagda has giň ýerleri giňeltmegiň 3 usuly

  Seük sebedi carük sebetlerini awtoulaglarynyň saklaýyş kuwwatyny artdyrmak isleýänler ulanyp bilerler.Uly ammar bölümini isleseňiz, sebet iň ulusydyr.Bu köp adam üçin gowy zat bolsa-da, onuň käbir kemçilikleri hem bar.Daşamak üçin sebet ulananyňyzda ...
  Koprak oka
 • Newewropada täze dynç alyş ulaglarynyň hasaba alynmagy

  Europeewropada kerwen ugruna çykmak tendensiýasy Korona 2020-nji we 2021-nji ýyllarda dowam etdi. 2021-nji ýylda 00ewropada 260043 töweregi dynç alyş ulagy hasaba alyndy.Motor kerwenleriniň satuwy, kerwenleriň satuwyndan has çalt artýar.Germaniýa, Angliýa, Fransiýa sa ...
  Koprak oka
 • Mexico Vehicle Market

  Meksika ulag bazary

  34 milliondan gowrak ulag işleýär, Meksika işleýän ulaglar (VIO) babatynda dünýädäki iň uly ýurtlaryň biri we awtoulag bazaryndaky möhüm oýunçydyr.Meksikada hasaba alnan awtoulag serişdeleriniň (engerolagçy awtoulaglary we ýeňil awtoulag) sany ...
  Koprak oka
 • Bäşinji tigir size laýykmy?

  Bu soraga jogap, rahatlyk derejäňize, şahsy zerurlyklaryňyza we býudjetiňize baglydyr.Travelöne syýahat tirkegine garşy bäşinji tigiriň artykmaçlyklaryny aşakda görüp bileris: 1-nji, Bäşinji tigirleriň amatly bolmagy.Bäşinji tigirli urgylar amatly, sebäbi öwrümi ýeňilleşdirýär we adaty ýagdaýda sürmäge mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3