Dam örtügini saýlamakda käbir möhüm faktorlar

Döwrebap hünärmenler we flot dolandyryjylary üçin dürli modellerden iň oňat SUV üçek tekerini saýlamak kyn bolup biler.Şonuň üçin üns bermeli esasy aýratynlyklar haýsylarýokary hilli üçek tekjesi?

crhf

 

1. Güýç we işleýiş.

Söwda ýük awtoulagynyň üçegi berk we berk bolmaly.Şol bir wagtyň özünde, islendik iş gurşawy üçin uly ýük göterijilik ukyby zerurdyr.Roadsollaryň we daşky gurşawyň täsirine sezewar bolmak enjamlaryň poslama garşy bolmalydygyny aňladýar.

Dam örtüginiň iň ýokary hyzmat möhletini üpjün etmek üçin düýpli çydamlylyk synagy zerurdyr.Bu dizaýn işiniň irki döwründe başlaýar we içerki inersenerler mümkin bolan gowşak taraplary ýüze çykarmak we ýok etmek üçin ösen derňew programma üpjünçiligini ulanmalydyrlar.Soňra fiziki prototipler döredilýär we ähli ugurlarda iň ýokary güýji üpjün etmek üçin weýran ediji synaglar geçirilýär.Bar bolan dizaýny hem yzygiderli kämilleşdirmeli.Bu usul öňdebaryjy ýük göterijilik ukyby bilen ýokary berk üçek tekerini üpjün edýär.

Dam örtükleri hem ýokary derejede işlemeli.Bu meselede amatly üçek tekjesini saýlamak, ulagyň ulanyjylarynyň iş gurşawyny gowulaşdyrmaga kömek eder.

2. Estetika we aerodinamika.

Smoothumşak çyzyklar we ýiti jikme-jiklikler aerodinamikany gowulandyrmak üçin daşky görnüşi ýönekeýleşdirmek tagallalary bilen köplenç öndürijiler üçin standart bolýar.Şonuň üçin häzirki zaman üçek raflary bu dizaýn düşünjesine laýyk gelmelidir.

3. Iň amatly laýyklyk

Dam örtüginiň awtoulagynyň modeli, tigir bazasy we beýikligi üçin üçek tekeriniň optimallaşdyrylmagyny üpjün etmek zerurdyr.Pooraramaz gurnalan üçek tekerleri diňe bir geň görünmeýär, eýsem elýeterliligi we howpsuzlygy hem peseldýär.Optimallaşdyrylan dizaýny saýlamak, ýerleşdirmegi ýönekeýleşdirmäge hem kömek edýär.

4. Netijeliligi ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.

Fuelangyjyň netijeliligini ýokarlandyrmak ähli ulag ýollarynyň maksadydyr.Mundan başga-da, daşky gurşawa täsirini azaltmaga kömek etmek üçin köp ulagly ulaglar elektrikli ulaglary ulanýarlar.Electrichli elektrikli, gibrid ýa-da arassa ýangyjy, has ýeňil agramly we has gowy aerodinamiki öndürijilikli üçek tekjesini saýlamak, aralygy we ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyryp biler.

“Lider” garnituralarynyň üçegi, işleýşine, agramyna, aerodinamikasyna we berkligine aýratyn üns bermek bilen, hünärmenleriň we flot dolandyryjylarynyň ulagyň netijeliligini saklamak bilen öndürijiligini ýokarlandyrmagyny üpjün edip, seresaplylyk bilen işlenip düzüldi we optimallaşdyryldy.


Iş wagty: Mart-04-2022