Bäşinji tigir size laýykmy?

Bu soraga jogap, rahatlyk derejäňize, şahsy zerurlyklaryňyza we býudjetiňize baglydyr.Travelöne syýahat tirkegine garşy bäşinji tigiriň artykmaçlyklaryny aşakda görüp bileris:

1, Bäşinji tigir urgylary amatly.

Bäşinji tigir urgylary amatly, sebäbi kostýumdan soň goşundy bilen awtomatiki sürmäge mümkinçilik berýän öwrümleri ýeňilleşdirýär.Şonuň üçin päsgelçilik, çekeleşikli çekiş bilen başdan geçirjek kyn hereketleriňizi ýok edýär.Örän oňaýly däl bolsaňyz, bu ägirt uly artykmaçlykdyr.

2, Bäşinji tigirler has gowy howpsuzlyk ýazgysyna eýe.

Bäşinji tigir mehanizmi, syýahat tizligine garamazdan has berk we has ygtybarlydyr.Highokary çykalga nokady, gaty howply çekiji ýagdaý, tirkeg zolagyny azaldar.Şeýle hem, tirkeg agramyny has gowy paýlaýar we has ygtybarly labyr nokadyny hödürleýär.Çagalary ýa-da beýleki ýolagçylary getirýän bolsaňyz, bäşinji tigir size rahatlyk berip biler.

3, Bäşinji tigirler az gaz ulanýarlar

Uly “A” kysymly motorly öý bilen deňeşdirilende, bäşinji tigirli awtoulagda az gaz ulanylýar.Elbetde, awtoulagyňyz has köp işlär we şonuň üçin ýangyçdan has çalt geçer, ýöne dizel bilen işleýän motorly öý bilen deň derejede däl.Daşky gurşaw we gapjyk üçin has gowudyr.

Eger eýýäm ýük maşyny ýaly agyr ýük awtoulagyna eýe bolsaňyz, gaty köp gitmeli bolarsyňyz.Siziň etmeli zadyňyz, treýler bilen birlikde “U” görnüşli goşmaçany satyn almak ýa-da kärendesine almak.

4, Uly toparlar bäşinji tigirde ýerleşdirilip bilner

Bäşinji tigir uly toparlar üçin ajaýyp.Bäşinji tigirdäki boşluk 20-40 fut aralygynda gaty uly.Bu, RV-de has köp adam (10-a çenli) bolmaga mümkinçilik berýär - täze doglan we weteran maşgalalar üçin ajaýyp.Size zerur zat, RV-ni çekmek üçin dogry goşundy we ýeterlik at güýji.

5, Bäşinji tigirler ýekelikde dynç alýanlar üçin hem ajaýyp

Bu görnüşdäki treýler ýekelikde syýahatçylar ýa-da sport adamlary üçin deň derejede ajaýyp.Kiçijik modellerde enjamlary we beýleki enjamlary saklamak üçin köp ýer bar we bir adamyň işlemegi we saklanmagy gaty kyn däl.


Iş wagty: 11-nji mart-22-nji mart