Hekaýamyz

7b3130a9

Täzelemegi maksat edinýäris, göwnüňizden turmagy maksat edinýäris.

Gowy bahadan ýokary hilli önüm hödürlemegi maksat edinýäris.

Başdan geçirmeleriňizi güýçlendiriň we has gowy durmuş guruň.

Lideriň garnituralary

Adyndan görnüşi ýaly, müşderilerimize hemişe ýokary hilli üpjün etmek üçin pudakda öňdebaryjy bolmak isleýäris.

Işimizi onlarça ýyl mundan ozal başladyk, ilki “Awtoulag aksesuarlary” pudagynda, soň bolsa “Açyk meýdanda” we “Sport” -da giňeldik.Häzirki wagtda dürli müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak we dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümleriň giň toplumyny hödürleýäris.

Durmuş başdan geçirmeler we kimdigimizi ýüze çykarmak hakda.Lider, özümizi has gowulaşdyrmaga çalyşmak we müşderilerimize başdan geçirmelerinde has gowy ýaşamaga kömek etmek hakda.

BIZI Giriş

dwda

Marka giriş

“Lider Aksesuarlary” 2011-nji ýylda esaslandyryldy we 10 ýyldan gowrak wagtyň içinde häzirki “Lider Aksesuarlary” çig mal önümçiligi, önüm gözleg we ösüş, önümçilik, üpjünçilik zynjyry we bir ölçegli markada satuw we ähli müşderi kanallaryna hyzmat etmek üçin ösýär. jemgyýetçilik toparyny satyn almak, sosial mediýa täsir ediji, esasy pikir lideri, elektron söwda, bölek satuw, OEM, paýlaýyş we diler.Biziň bilen hyzmatdaş boluň, biz siziň işiňiziň ösmegine kömek edip bileris.

Bizde näme bare

170678257

Önümleriň giň toplumyny, marketing maglumatlary paýlaşmagy, tanyşdyryş we gözden geçiriş goldawyny, önümiň dizaýnyny we kämilleşdirilmegini, önümiň hiliniň beýany, gaplama goldawy, satuw goldawy, müşderi hyzmat toparlary, ammar, gaplama we logistika çözgütleri ýaly bäsdeşlige ukyply bahaly paketleri üpjün edýän täsirli toparlar, issueshli meseleler we mümkinçilikler üçin iň çalt öwrüm wagtyny üpjün etmek üçin döredilen ýörite ýük daşaýyş toparlary.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iki ammar, biri Los An Angeleselesde, beýlekisi Wiskonsin, inwentarlary kämilleşdirýän we ammar we logistika çözgütlerini üpjün edýän, şeýlelik bilen müşderilerimize çeýeligi üpjün edýän gönüden-göni we içerde iberilýär.

312795619
152714423

Oracle Netsuite ulgamy, ECCANG ERP bilen enjamlaşdyrylan we SPS söwdasy bilen şertnama baglaşan ösen ulgamlarymyz we amallarymyz önümleriňizi çalt we tygşytly alyp barmagy bilmek üçin iň täze tehnologiýany we dolandyryşy ulanýar.