3 gatlak dem alýan dokalmaýan çal çal esasy garawul Sedan awtoulagy 200-e çenli ýapylýar ”


Awtoulagyňyzy günüň zyýanly şöhlelerinden goramak üçin 3 gatly dokalmadyk matadan ýasalan, günüň yssysynyň boýagyňyzdan hiç haçan girip bilmejekdigine göz ýetirýän, bu dem almagyň aýratynlyklaryndan biridir we suwa çydamly “Basic Guard” awtoulag örtügi, üstesine-de, hapa, çyzuwlara, ýagyşlara we guşlaryň gaçmagyna we ş.m. päsgelçilik bolup biler.


 • Marka: Lideriň garnituralary
 • Gurluşyň wagty: 45 GÜN
 • Reňk: Çal
 • MOQ: 100
 • Tölegiň şerti: L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Eltip bermek möhleti: FOB
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-1

  Aýratynlyklary

  Önümiň ady:

  Esasy garawul sedan awtoulagynyň gapagy

  Gabat gelýän awtoulag modeli:

  Univershliumumy

  Material:

  Dokalmadyk mata

  Ulanylýar:

  Awtoulagyňyzy UV-den, kirden, gardan goramak,we ş.m.

  Arza:

  Awtoulag duralgasy

  Aýratynlyk:

  3 gatlak laminat gurluşyk

  No.ok.

  Ölçegi

  Ölçegi

  10301001

  S

  157''x58'x49 ''

  10301002

  M

  170''x58''x48 ''

  10301110

  L1

  185''x60''x48 ''

  10301003

  L

  200''x61''x50.5 ''

  10301004

  XL

  228''x59''x51.5 ''

  10301005

  XXL

  264''x69''x48.5 ''

  Breathable-3-Layer-Nonwovens-Grey-Basic-Sedan-Guard-Car-Cover-2

  Düşündiriş

  ● Ölçeg ölçegleri - 157''x58'x49 '' bilen 264''x69''x48.5 '' above ýokarda barlaň above, lideriň garnituralary awtoulag örtükleri awtoulag modelleriniň köpüsine laýyk gelýär.Description Aşakdaky awtoulag modelleri düşündiriş üçin.
  (Bellik: Sargyt etmezden ozal awtoulagyňyzyň uzynlygyny ölçäň.)

  ● Daşky gurşawa zyýanly biodegrirlenip bilinýän material - dem alýan, suwa çydamly we dokalan ýumşak matalar awtoulagyňyzyň çüýremeginiň, çüýremeginiň we çyzylmagynyň öňüni alýar, çyglylygy ýok edýär, awtoulagyňyzy guradýar.

  ● Windel geçirmeýän dizaýn - awtoulagyň örtügini güýçli şemaldan öwüsmezligi üçin gapagyň aşagyndaky elastik aýlaw, gaýyşlar we ortaky berkitmeler.

  ● Gorag funksiýasy - Leadolbaşçy esbaplary Esasy garawul awtoulag örtükleri ýapyk awtoulag örtükleri we açyk awtoulag örtükleri hökmünde kabul edilip bilner, awtoulagyňyzy agaç ýapraklaryndan, guşlaryň gaçmagyndan, ýagyşdan, tozandan, UV şöhlelerinden we ş.m.

  Storage Saklaýan halta.

  Breathable-3-Layer-Nonwovens-Grey-Basic-Sedan-Guard-Car-Cover-3

  Salgylanmak üçin gabat gelýän awtoulag modelleri

  1
  3
  2
  4
  5

  Dürli modelleri deňeşdirmek

  6
  eqw
  zxcw
  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-3
  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-2
  Platform-Hitch-Bike-Rack-4-Bikes-2

 • Öňki:
 • Indiki: