1 jübüt we 2 jübüt J Bar Rooftop Kayak Rack, kanoe we serf tagtasy üçin daňylýan gaýyşlar bilen


“Lider” garnituralarynyň ikisi-de 2 sany kaýak racky we 4 sany “Kayak” tekjesi ajaýyp meşhur görnüşe eýe, berk we gurnamak aňsat, raf kaýak we kanoe ululyklaryny saklap biler, munuň bilen kaýakyňyzy çekmegiň zerurlygy ýok ýa-da öýüňizden köl ýaly bir ýere SUP, şonuň üçin düşelge gurjak bolsaňyz, awtoulagyňyz üçin kaýak üçegi bolmagy gaty gowy zat.


 • Marka: Lideriň garnituralary
 • NOOK. 101244, 102056
 • Gurluşyň wagty: 35 GÜN
 • Reňk: Gara
 • MOQ: 100
 • Tölegiň şerti: L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Eltip bermek möhleti: FOB
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-1

  Aýratynlyklary

  Önümiň ady:

  Kayak & SUP rack

  Gabat gelýän awtoulag modeli:

  Engerolagçy awtoulagy

  Material:

  Demir

  Ulanylýar:

  Kaýak, kanoe, serfboard daşamak

  Arza:

  Kemping, gaýyk

  Iň ýokary göterijilik ukyby:

  150 LBS

  Aýratynlyk:

  Çydamly

  f9820b8f1

  Aýratynlyk

  - Ideal J stilindäki kaýak göterijisi awtoulagyňyz üçin goşmaça peýdaly ammar döredýär.

  - Işletmek we öçürmek üçin çydamly we pos çydamly enjamlary gurnamagy we aýyrmagy çalt üpjün edýär.

  - Düzülip bilinýän örtükli agyr polat çarçuwa.

  - Gurmak aňsat.

  102056

  101244

  1 PAIR (1 kaýak üçin 2 raf)

  2 PAIRS (2 kaýak üçin 4 raf)

  2 gaýyş

  4 gaýyş

  gurnama esbaplary

  gurnama esbaplary

  1 gurnama görkezmesi

  1 gurnama görkezmesi

  Bellik: zawodyň we bazardan soňky meýdançalaryň, ýumurtgalaryň we tekiz çyzyklaryň köpüsine laýyk gelýär.Size zerur zatdygyna göz ýetirmek üçin onuň ululygyny, görnüşini we görnüşini barlaň.

  Universal-KAYAK-RACK-4-PCS-7
  Universal-KAYAK-RACK-4-PCS-8
  Universal-KAYAK-RACK-4-PCS-1

  Düşündiriş

  Single Iki ýeke (1 jübüt) kaýak J rack we goşa (2 jübüt) kaýak J tekjesi awtoulagyňyza goşmaça ammar giňeltmäge we barmaly ýeriňizde kaýakyňyzy zaýalamak howpunyň öňüni almaga kömek edip biler.

  ● Agyr iş, bu kaýak teker tegelek çyzyk üçin amatly däl, kuwwatly örtükli polat konstruksiýa bu tekjäni has berkitmäge we poslamagy aňsatlaşdyrýar.Kaýakyňyzy ýa-da kanoýyňyzy doly, 8 FT uzynlygy, 150 LBS synagdan geçiriň, daşamak aňsat we ygtybarly.

  Universal-KAYAK-RACK-4-PCS-5
  Universal-KAYAK-RACK-4-PCS-4
  Universal-KAYAK-RACK-4-PCS-6
  Universal-KAYAK-RACK-4-PCS-9

  Birnäçe maksat: gurnamak aňsat, bu kaýak tekerini gaýyk, kanoe, serfboard we SUP götermek üçin ulanyp bolýar.

  Dyrnagy azaltmak: kanoe ýa-da gaýyklaryň çyzylmagynyň öňüni almak üçin köpük bilen örtülen goşmaça dizaýn.

  Universal-KAYAK-RACK-4-PCS-10
  eqw
  zxcw
  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-3
  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-2
  Platform-Hitch-Bike-Rack-4-Bikes-2

 • Öňki:
 • Indiki: